Selectează o Pagină

Obiectivul Programului Scale-up Start-up:

Programul Scale-up Start-up urmărește creșterea accelerată a microîntreprinderilor, inclusiv firme noi, în sectoarele de specializare inteligentă din Regiunea Centru. Programul își propune dezvoltarea unei regiuni mai curate, atractive pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor este o prioritate.

Bugetul Scale-up Start-up:

Alocarea financiară 27.607.117 euro, din care 23.466.050 euro sprijin FEDR și 4.141.067 euro finanțare de la bugetul de stat

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare minimă a finanțării nerambursabile solicitate: 25.000 euro
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000 euro
 • Start-Up-uri cu vechime mai mica de 1 an fiscal integral: valoarea maximă a finanțării : 100.000 euro
 • Cofinanțare: minim 10%

Zona vizată

Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), în mediul urban.

Solicitanți eligibili în cadrul Scale-up Start-up

 • La data lansării apelului, solicitantul are domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform ORC) și autorizat la sediul (principal sau secundar)
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin un salariat, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau
 • Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • Nu se află se află în stare de faliment/ insolvență
 • Nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară
 • Nu a încheiat acorduri cu creditorii,
 • Nu a suspendat activitatea economică
 • Nu este și nu a fost subiectul unui ordin de recuperarea privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal sau incompatibil cu piața comună
 • Nu se află în dificultate
 • Nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen sau cu jocuri de noroc
 • Deține drepturi asupra imobilului – obiect al investiției

Drepturi asupra infrastructurii vizate de proiect

Pentru investițiile care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi

 • proprietate privată
 • concesiune asupra unui bun aparținând proprietății publice
 • superficie asupra terenului pe care urmează a se edifica o construcție obiect al proiectului

Pentru investițiile care nu includ lucrări de construcție ce sunt supuse autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi

 • proprietate privată
 • concesiune asupra unui bun aparținând proprietății publice
 • superficie asupra terenului pe care este edificată o construcție
 • uzufruct
 • folosință rezultat dintr-un contract de împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune

Cheltuieli eligibile în cadrul Scale-up Start-up

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului/protecția mediului și aducerea la starea inițială
 • Relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)
 • Asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Proiectare, asistență tehnică, obținere de avize, acorduri și autorizații
 • Consultanță specializată
 • Construcții și instalații
 • Utilaje și dotări ( Atenție! Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de dotări care intră în categoria obiectelor de inventar. Activele trebuie să fie noi. Nu se acceptă finanțarea achizițiilor de active second-hand)
 • Active necorporale
 • Comisioane, cote și taxe
 • Cheltuieli de informare și publicitate
 • Audit financiar extern
 • Instruirea angajaților(maxim 25% în limita a 6.000 euro din investiția in echipamente )

În cadrul acestui apel de proiecte, pragul de excelență este de minim 80 puncte. Proiectele care au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Ia legătura cu experții noștri aici sau în formularul de mai sus.

Află mai multe despre Scale-up Start-up aici.

Scale-up Start-up 2024
Scale-up Start-up 2024

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2024