Selectează o Pagină

Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Obiectivul Programului Regional Nord-Vest

Programul își propune în Regiunea Nord-Vest transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC
regionale, derularea unei dezvoltări echilibrate, valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Bugetul programului regional Nord-Vest

Bugetul total alocat Programului Regional Nord-Vest este de: 16.764.705,90 EUR

 • Valoarea minină eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 10.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 100.000,00 EUR
 • Cofinanțare: minim 10%

Zona vizată

Zona vizată în cadrul Programului Regional Nord-Vest este Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, respectiv județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Condiții de eligibilitate a solicitantului

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ
criteriile enumerate după cum urmează:

 • Solicitantul este societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria IMM-urilor;
 • Este o societate înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel puțin la momentul primei plăți);
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;
 • Deține drepturi asupra imobilului/ imobilelor, obiect al proiectului;
 • Solicitantul se angajează să suporte din surse proprii cofinanțarea la cheltuielile eligibile, în valoare de minim 10%.

Locul de implementare a proiectului

Solicitantul poate implementa proiectul daca acesta este situat:

 • În mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii);
 • În mediul rural din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

*O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare.

Drepturi asupra imobilului

Solicitantul va deține (cel târziu în etapa de contractare) unul dintre drepturile de mai jos asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului:

 1. dreptul de proprietate privată;
 2. dreptul de folosință ce provine dintr-un contract de comodat/închiriere/locațiune.

Criterii de încadrare în categoria IMM-urior

Întreprinderile mici și mijlocii se clasifică , în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

 • microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
 • întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 • întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Tipul de apel

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte competitiv, cu termen-limită de
depunere, cu numărul PRNV/2023/121/1.

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente / Dotări / Active Corporale :
  • Hardware TIC și a altor dispozitive/echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în facțiune,
  • Rețea LAN,
  • Echipamente p/u automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice , integrate cu soluții digitale,
 • Servicii (Instruirea personalului );
 • Active Necorporale:
  • Achiziția de aplicații software / licențelor , configurarea și implementarea bazelor de date , Robotic Process Automation,
  • Achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, realitate virtuală,
  • Realizarea unui website a companiei,
  • Achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru cementul electronic,
  • Aplicații informatice specifice p/u persoanele cu dizabilități,
 • Consultanta/analiză p/u identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • Cheltuieli sub forma de rate forfetare ( 7% din valoare costurilor directe eligibile);
 • Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.

Cheltuieli neeligibile

 • Cheltuieli care afectează caracterul durabil al operațiunilor;
 • Elementele de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • Cheltuielile efectuate în sprijinul relocării;
 • Procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
 • Cheltuielile salariale;
 • Echipamente, utilaje precum și cheltuielile aferente activității economice de bază ( activitatea care urmează să fie digitalizată);
 • Cheltuielile cu amenzi, penalități și cheltuieli de judecată, dobânzi, costuri administrative, prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobânzi aferente creditelor;
 • Amortizare;
 • Cheltuielile cu leasingul;
 • Contribuție în natură;
 • Cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente second-hand;
 • Materialele consumabile, conform reglementărilor contabile;

Coduri CAEN neeligibile

Accesează Lista de Coduri CAEN Excluse de la Finanțare .

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Număr de telefon

Email

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes!

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, vedeți erorile apărute.

Sau ia legătura cu experții noștri aici.

Află mai multe despre Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 aici

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023