Selectează o Pagină

Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale din regiunea Nord-Est

Obiectivul programului regional Nord-Est

Programul își propune derularea în Regiunea Nord-Est a unei dezvoltări echilibrate, bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. Programul prioritizează Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Zona vizată

Zona vizată în cadrul Programului Regional Nord-Est este Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Condiții de eligibilitate a solicitantului în cadrul PR Nord-Est

Se consideră solicitanți eligibili întreprinderile non-agricole înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor, a fost înființată cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și are înregistrat sediului social în Regiunea Nord-Est la momentul primei plăți din ajutorului acordat

Bugetul programului regional Nord-Est

Bugetul total alocat Programului Regional Nord-Est este de: 31.000.000,00 EUR

 • Valoarea minină eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 15.000,00 EUR
 • Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate: 100.000,00 EUR
 • Cofinanțare: minim 10%

Criterii de încadrare în categoria IMM-urior

Întreprinderile mici și mijlocii se clasifică , în funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, în următoarele categorii:

 • întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 • întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

*Pentru solicitanți microîntreprinderi, locul/locurile de implementare a proiectului trebuie să fie situat/situate doar în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare acestuia.

**Pentru solicitanți întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii, locul/locurile de implementare a proiectului poate/pot fi situat/situate atât în mediul urban cât și în mediul rural.

Tipul de apel

Prezentul apel este unul de tip „Pilot” la nivel Regional, cu condiții de implementare specifice, care să permită măsurarea impactului generat de proiectele care vor fi finanțate, utilizând o metodă de cercetare statistică, aplicată de către Banca Mondială, în cadrul unui proiect aprobat și susținut financiar de către Comisia Europeană

Condițiile de implementare a PR Nord-Est :

A. Înainte de deschiderea apelului în MySMIS2021/SMIS2021+:

 • Înregistrarea potențialilor solicitanți pe platforma de preselecție
 • Datele furnizate de potențialii solicitanți sunt verificate de către o echipă de experți desemnată din cadrul AM PR Nord-Est
 • Potențialii solicitanți declarați eligibili în urma procesului de verificare, se vor constitui într-o listă preliminară
 • Din lista preliminara vor fi selectați aleatoriu , prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial) solicitanți-invitați să depună o cerere de finanțare
 • Potențialii solicitanți selectați prin metoda RCT vor primi documentul „Invitație pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”.

*Dacă lista preliminară de potențiali solicitanți eligibili :

 • Conține cel puțin 800 de firme, din această listă vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT, un număr de 400 solicitanți eligibili, care vor fi invitați, în mod formal, să depună o cerere de finanțare în cadrul sesiunii de depunere ce va fi ulterior deschisă în MySMIS2021/SMIS2021+.
 • Este mai mic de 800 de firme, dar mai mare de 400, atunci numărul de solicitanți eligibili, care vor fi invitați în mod formal să depună o cerere de finanțare va fi egal cu 2/3 din numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista.
 • Este mai mic sau egal cu 400 de firme, atunci numărul de solicitanți eligibili, care vor fi invitați în mod formal să depună o cerere de finanțare va fi egal cu jumătate din numărul de potențiali solicitanți eligibili din lista preliminară.

B. Lansarea apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+, în cadrul căruia solicitanții eligibili vor fi cei cărora le-au fost transmise invitații formale de depunere a cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile

Se consideră eligibile următoarele cheltuieli:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare necesare IMM-ul
 • serviciile de auditare tehnică
 • achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 • realizării rețelei LAN/WiFi
 • cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software
 • achiziționareaunui website de prezentare a companiei
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • cheltuieli aferente instruirii de către terți a personalului
 • cheltuieli indirecte (7% din totalul cheltuielile directe eligibile):
  • achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare;
  • cheltuieli pentru managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
  • de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
  • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
  • cheltuieli aferente serviciilor social media pe perioada implementării proiectului;
  • cheltuieli aferente achiziționării / utilizării pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
  • activitățile de informare si publicitate (inclusiv măsurile obligatorii de informare si publicitate prevăzute în contractul de finanțare – în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala 2021-2027)

Cheltuieli neeligibie

 • Dobânzi p/u împrumuturi
 • Costuri privind relocarea
 • Cheltuielile privind achiziția de echipamente second-hand
 • Amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj
 • Cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite sau excluse de la finanțare prin ghidul solicitantului
 • Cheltuielile aferente operațiunilor care afectează caracterul durabil
 • Contribuția în natură
 • Cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite
 • cheltuielile pentru investiții efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor aferente achiziționării de:
  • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice
  • servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare

Coduri CAEN neeligibile

Solicitantul poate fi considerat eligibil daca nu are autorizate coduri CAEN care sunt excluse de la finanțare, conform următoarei liste:

Accesează Lista coduri CAEN neeligibile

Contactează experții noștri

Nume/Prenume

Email

Număr de telefon

Detalii

Success

Formularul a fost trimis cu succes !

Error

Ne pare rău! Formularul nu a fost trimis, Vă rugam sa verificați erorile de mai jos.

Sau ia legătura cu experții noștri aici.

Află mai multe despre Programul Regional Nord-Est 2021-2027 aici

Nord-Est

Ambrozie Consulting Fonduri Europene 2023