Selectează o Pagină

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din 7 județe vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 50.000 – 3 milioane de euro. Fondurile vor fi distribuite prin 2 noi linii de finanțare propuse prin Programul Regional Sud-Muntenia (PRSM) în 2023.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a scos în dezbatere publică proiectele de ghiduri ale solicitantului pentru 2 apeluri de proiecte destinate firmelor, cu bugete de peste 190 milioane EUR în total:

 1.  „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor,  întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/B, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.
 2.  „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia”, din cadrul Priorității P1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Apelul de proiecte PRSM/ID/1/1/1.3/A, Obiectivul Specific RSO 1.3 – „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”.

După finalizarea consultării, 3 martie 2023, ADR Sud-Muntenia va publica ghidurile de finanțare finale și va anunța perioada de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS 2021.

Cele două linii de granturi IMM vor finanța investiții realizate, de firme, în cele șapte județe din regiunea Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Cele 2 linii de finanțare propuse de Programul Regional Sud-Muntenia au valori și bugete diferite:

1. Câte 50.000 – 200.000 EUR, granturi pentru firme micro și mici

 • Viitor apel de proiecte „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/A” are alocat un buget de 47 de milioane de euro, din care 40 de milioane de euro din fonduri europene și restul de la bugetul de stat.
 • Firmele trebuie să vină și ele cu un aport propriu de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile, plus banii pentru toate cheltuielile neeligibile din proiecte.

Condiții de eligibilitate a solicitantului – firme micro și mici:

 • Să fie  societăți sau societăți cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
 • Să fi desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022.
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, după cum urmează:
  • Microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • Întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia. În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

Proiectul de Ghid al solicitantului „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderilor mici din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/A”.

Programul Regional Sud-Muntenia
Photo by Dylan Gillis

2. Ajutoare de câte 300.000 – 3 milioane EUR pentru firme micro, mici și mijlocii

 • Viitorul apel de proiecte „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B” se adresează firmelor micro, mici și mijlocii cu maximum 249 de angajați.
 • Bugetul disponibil va fi de 144 de milioane de euro, din care 122,4 milioane de euro fonduri europene și 21,6 milioane de euro de la bugetul de stat.
 • Beneficiarii vor trebui să suporte și ei cel puțin 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pe partea de ajutor de stat plus toate cheltuilelile neeligibile din proiecte. 

Ajutoare IMM de 300.000 – 3 milioane EUR: investiții eligibile

Pe partea de ajutor de stat regional, categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:

 1. Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.
 2. Echipamente, dotări etc.
 3. Servicii
 4. Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
  • să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
  • să fie amortizabile;
  • să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;
  • să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;
  • valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Pe partea de ajutor de minimis, cheltuieli eligibile se referă la:

 1. Proiectare şi asistenţă tehnică;
 2. Activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri;  în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii;
 3. Activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 4. Activitati de internaționalizare;
 5. Investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 6. Activități de audit financiar.

Ajutoare IMM de max. 3 milioane EUR: Condiții de eligibilitate a solicitantului

Pentru a putea obține finanțare, viitorii solicitanți vor trebui să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

 • Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
  • O microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • O întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  • O întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022.
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022.
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profitexploatare>0).

Proiectul de Ghid al solicitantului „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia, cod PRSM/ID/1/1/1.3/B”.https://www.adrmuntenia.ro/ghid-in-consultare-publica–intensificarea-cresterii-durabile-si-a-competitivita/static/1683

Se pot trimite întrebări și sugestii despre proiectul de ghid și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro , până în data de 03 martie 2023.

Vezi și Programul de digitalizare a IMM se modifică din nou.